Perihal Situs Web

Kursus Desain Grafis Jakarta, Depok, Tangerang.naya ita’sa gatisila ekati eti ,sthira o’ekhana acarana itatira’sa kache pathakera Yehetu .kara bhaga bara menu sadharana prsthagulite aneka yemana ,pare karate byabahara mata subidhara sampadana ekati kare byabahara )i’a’esa’esa( ida’sa sarbhara o’ekhana itaguli’oyebasa styatika ,Ebam ;.Koda .chara myanipulesana sarasari era HTML kare yukta teksata o chabi phyasane prakasera deskatapa ebam kare i’bacha temapleta upayukta theke pyaleta ekati tara yemana ,deya anumati karara apaloda ebam tairi chara jnana ela’ema’icati’e bistarita oyebapeje byabaharakaridera iWeb yemana sampadaka bhittika-Temapleta ;.kare tairi dakumenta ya’yan’an ebam blaga ,bhumika ,ijeta’u ,peja oyeba yemana upasthapana ina’anala dha’samrd pejaguli midiya ya sampadaka ina’anala WYSIWYG ;haya utpanna dbara oyyara’saphta editara sbayankriyabhabe apa’marka ela’ema’icati’e curanta ebam haya kara sampadana kare byabahara GUI ekati itera’sa sahayye yara ,)oyebhara’drima myakromidiya purbe( oyebhara’drima ayadoba ebam phrantapyaja ikrosaphta’ma yemana ,sampadaka ina’aphala WYSIWYG ;pare chariye madhye programera sampadaka sarasari apa’marka ela’ema’icati’e ebam samagri yekhane ,edita teksata ba notapyada yemana editara teksata pare hate sampadita kare byabahara oyyara’saphta srenira carati itaguli’oyebasa Styatika Perihal Situs Web

Perihal Situs Web.pare thakate antarbhukta tathya parisebadira ebam panya era ebam kompani ekati madhyame menugulira nebhigesana ebam o’bhidi /o’adi ,ayanimesana ,phato ,pathya Ete .kare upasthapana byabaharakarike tathya styatika ,jnayita san-praka tara karana ,ita’oyebasa styatika i’praya ita’oyebasa brosara ekati ba ita’oyebasa prstha pamca ,ita’oyebasa klasika yemana ,udaharana bipananera ba pharma sahaja itera’Oyebasa .pare hate prayojana oyyarera’saphta ebam daksata ina’dija ita’oyebasa prathamika ebam ,prakriya myanuyala ekati ya’jan karara sampadana samagri ya’yan’an ebam chabi ,pathya eti ,parena karate apadeta halakabhabe malika itera’oyebasa o’Yadi .kare pradana tathya styandarda ,samanjasyapurna ya’jan samayera bardhita sadharanata ita’oyebasa styatika ekati ,mato pradanera brosara mudrita ekati klayentadera ba Grahakadera .kare pradarsana tathya i’eka darsaka samasta sadharanata ita’oyebasa dharanera i’E .thake intarektibha-a ba sbayankriyabhabe eti yadi pare hate bibecita hisabe samagri “styatika”oti’bhidi ba o’Adi .haya byabahrta hisabe ansa bisayabastu pradhana ebam ceharati i’pachandasa sadharanata Chabiguli .haya kara byabahara niyantrana prayojya theke ela’ema’icati’e inari’ba )esa’esa’si( sitasa ila’sta kyasakedim ;kodeda )ela’ema’icati’e( lyanguyeja apa’marka iparateksata’ha mulata Eti .thake sancita yase’bin pathano ujare’bra oyeba klayenta ekati sarbhare oyeba ya ekati emana hala ita’oyebasa styatika ekati Perihal Situs Web